משחק הוקי האוויר 2 באינטרנט

                                  Air Hockey 2 קחשמ

הוקי האוויר 2 (Air Hockey 2):

.תיכז - התאו ביואה ירעשל םינושארה םירעשה עבשה ב גוהנל ,תודוקנ עבש דע קחשמה תא .ולשמ יצח רבעמ תכלל לוכי אל התא אל ,הרחתמ ןיא ,םינקחש ינש ידי לע קחש :יתרוסמה .רבכע - קחשמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות