משחק הגנוק וק ירוביג באינטרנט

                                  Conga Line Heroes קחשמ

הגנוק וק ירוביג (Conga Line Heroes):

.םסק םייק ובש םלועל וסנכית ,Conga Line Heroes שדחה קחשמב .תוצלפמ לש םינוש םיגוסב םימחלנש םירוביג תצובק לע דקפל ךלוה התא .הכושחה םסוקה תריטל ורדחי ךלש תויומדה םויה .ותוא דימשהל וכרטצי םה .םכירוביג וכלי וכרואלש הריטה ןורדסמ תא תוארל ולכות .ןמזה לכ ולקתי תוצלפמ םכרדב .םהב םחליהל וכרטצי םה .תויומדה תווצ לעמ האריי דחוימ הרקב חול .תומיוסמ תולועפ עצבל םתוא וצלאת ותרזעב .םסק ישחל תועצמאב םימסוקו ,םהלש קשנה ילכ תועצמאב ביואה תא ףוקתל .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ךל איבי גרוה התאש ביוא לכ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות