משחק MineGuy: המיסח לטבל ןתינ באינטרנט

                                  MineGuy: Unblockable קחשמ

MineGuy: המיסח לטבל ןתינ (MineGuy: Unblockable):

.Minecraft ארקנה בטיה םיריכמ םתאש םלועה יבחרמב ומייקתי ןלוכו םכל .םח תויהל לוכי םש יכ ,תעל תעמ םש לכתסהל ךירצ התא .םכתוברעתה תא תופיחדב שרוד MineGuy: Unlockable קחשמה וישכעו .םיקולבה םלועב ועיפוה םיבמוזה ףיגנ לש םינושארה םימוטפמיסה .הבר תוריהמב טשפתמ םוהיזהו וקבדנ רבכ םיבשות המכ .לקממ רתוי ןימא והשמב ודייטצה זא ,קשנ ילב תובוחרב תכלל דוע רשפא .לופיטל הנושאר הרזע תוכרע םג אוצמל ולכות םשו ,םינוש תשומחתו קשנ .הז רחא הזב םתוא סרוה התאו ,תוצובקב ףוקתל םיסנמ םה ,םייחה םיתמה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות