משחק םייניש םאיווקר באינטרנט

                                  Dental Recviem קחשמ

םייניש םאיווקר (Dental Recviem):

.תונוש םייניש תולחממ םילבוס םישנא טעמ אל .החמומ םייניש אפורל םינופ םה הרוק הזשכ .הז אפור םע ריעה תואפרממ תחאב דובעת התא Recviem םייניש קחשמב םוי .ךסמה לע עיפוי ךלש דרשמה .בשיי ךלש לפוטמה ובש אסיכ היהי הז זכרמב .ויתולחמ תא ןחבאלו ויפ תא בטיה קודבל אוה תושעל ךרטצתש ןושארה רבד .ךלש לפוטמה יניש תא אפרל ןתרטמש תולועפ ךרעמ עצבת ,תופורתו םידחוי .רחאב לפטל ליחתהל ולכות ,דחא לפוטמ םע םתמייסש רחאל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות