משחק םייניש יאפור באינטרנט

                                  Dentist Party קחשמ

םייניש יאפור (Dentist Party):

.םיינישה תאפרמב השדח תינרדומ םייניש תאפרמ חתפנ הנטק ריעב .םייניש אפורכ וב דובעת התא .ךלש הלבקה אובי םיינישה םע תולודג תויעב הל שיש הרוחב .םיינישה לש תינושאר הקידב עצבלו םייניש אסיכ התוא בישוהל ךירצ התא .לפוטמה תא ןחבאל ןתינ ,ךכל תודוה .לופיטב ליחתת ,תופורתו םייניש םידחוימ םירישכמ תרזעב ,ןכמ רחאל .ךלש תולועפה לש ףצרה תא ךל הארי הז קחשמב הרזע שי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות