משחק םישודקה לכ ליל תמיא באינטרנט

                                  Halloween Horror קחשמ

םישודקה לכ ליל תמיא (Halloween Horror):

.םישודקה לכ ליל תארקל םיפצמ םידלי .םיקתממ ןווגממ תונהיל ולכות וכלהמבו דלומה גח תא םידקמ הז גח .םיקתממב תונטקה תוצלפמל םלשלו דחפל םיבייח תותלדה תא םרובע םיחתופ .םיימשהמ רשייה וכפשיי םה יכ ,הככ םתס ולש םימעטמה תא לבקי אוה ,םו .לפונה לכ תא ףוסאל ןכומו ושאר לע הכסמ םש ,ילד ןיכה רבכ אוה .ינרתח הזו ,םישודקה לכ ליל לש תונתמ הלא יכ ,תורצל םורגל םילוכיש .םישודקה לכ ליל לש המיאה קחשמב ןולשיכב םייתסי םידלוקושה רחא דוצמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות