משחק םודא לבח באינטרנט

                                  Red Rope קחשמ

םודא לבח (Red Rope):

.םודאה לבחב תישארה תומדה אוה םודא לבח .ןקתל ךירצ ינשה תא םג לבא ,דחא הצקל רבוחמ הז .הדשב םילוגעה םיצפחה לכ ךרד לבחה תא ריבעהל ךרוצ שי ,הז הרקמב .טנגמ תועצמאב קר לבחה לע טולשל ןתינ .ןוכנה ןוויכל ותוא ףוחדי ונלש טנגמה ןכלו ,טנגוממ אוה ,םודא אוה ל .שרגמה לע םיצפח רתוי שי ,רתוי ךורא השענ לבחה ,תואבה תומרב .ךבתסהל הסנמ לבחה ,עירפמ ךרואה ,הז םע דדומתהל רתוי השק ךל היהי .םיאנתה לכ תא אלמל לכותו המישמה םע דדומתת ,דימת ומכ ,התא לבא .רפסית אל המרה ,תחא רוביח תדוקנל תוחפל עגעגתמ התא םא .ןימז אוה ,שדחמ ותוא לעפהו שדחמ לחתה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות