Paper Derby Destruction קחשמ

ריינ יברד סרה (Paper Derby Destruction):

.םיינלטק תודרשיה יצורמב ופתתשתו ריינמ יושעה םלועל ועסת ,Paper De .תועצומה תויורשפאהמ םכלש תינוכמה תא רוחבל ולכות םשו םיקחשמה ךסומ .םימיוסמ םיריהמו םיינכט םינייפאמ ול ויהי .וכרואל עוסנל תוריהמ ףוסאל וליחתתו ,דחוימב יונב םינומיא שרגמב םכ .תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמב הילע ספטל הסנ ,ביוא תינוכמ הלגמ הת .גוהנל תלגוסמ ןיידע תינוכמהש הז אוה ץורימב חצנמה יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות