משחק ה'גנינה יבלכ באינטרנט

                                  Ninja Dogs קחשמ

ה'גנינה יבלכ (Ninja Dogs):

.רודל רודמ שרוי אוהו עודי םיבלכו םילותח ןיב דויפה .ה'גנינ ילותח לש תפיוזמ הפקתה רבע ה'גנינה םיבלכה טבש .יאסנס תא ובנגו העתפהה תא ולצינ םה .ומצע תא בירקהל ןכומ הז בלכש רובעו הרומה תא ריזחהל ךרוצ שי .םמצעב םישמתשמ םיזגפ םוקמבו ,חדקאב שמתשהל םינווכתמ םה .ולוכ רמשמה תא םג ומכ ,םהירוציב תא דימשהלו םילותחה סיסבל תוריהמב .םתינכות תא שממל םיבלכל רוזע .תורילו ןווכל איה ךלש המישמה .המרב ביואה תודמע תא סורהל ידכב קיפסהל םיכירצ םיבלכה לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות