משחק Dressup החמש הנותח באינטרנט

                                  Happy Wedding Dressup קחשמ

Dressup החמש הנותח (Happy Wedding Dressup):

.ןיבור ךיסנה םע תנתחתמ םויה ןא הכיסנה .הנותחה סקטל ןנוכתהל הל רוזעל ךרטצת Dressup Wedding Happy קחשמב .תקורסת בצעלו הקיטמסוק תרזעב הינפ לע רופיא חורמל ךרטצת לכ םדוק .הלש הלכה תלמש תריחבל תונתינש תויורשפאהמ הלש םידגבה ןורא תא חתפ .םינוש םיטישכתו תולער ,תוחונ םיילענ םירהל רבכ ולכות ,ויתחת