משחק תונחב יפוי באינטרנט

                                  Girl Beauty Shop קחשמ

תונחב יפוי (Girl Beauty Shop):

.בוט תואריהלו תננגוסמ הרוצב שבלתהל תבהוא השאמ הדליה .םינוש יפוי ינוכמב תרקבמ איה ידמל תובורק םיתעל ,ןכל .םהמ דחאב דובעת הדלי יפויה תונח קחשמב םויה .הדליה לע לכתסהל הז תושעל ךרטצתש ןושארה רבדה .םינוש הקיטמסוקב שמתשהל ךרטצת ךכ םשל .הפי תקורסתו הלש רופיא ישעת זאו הדליה לש הינפ לע רועה תא דבעת ,ם .םינוש םיטישכתו םיילענ ,םידגב ףוסאל לוכי התא ,תרציש יומידה תחת ,