משחק סובוטוא לזאפ באינטרנט

                                  Bus Jigsaw קחשמ

סובוטוא לזאפ (Bus Jigsaw):

.ריעה יבחרב עונל ידכ םינוש םיסובוטואב םישמתשמ םיבר םישנא םוי לכב .ולא םיבכרל שדקומה סובוטוא לש םילזאפ תרדס םכל גיצהל םיצור ונא םו .םיסובוטוא לש םינוש םימגד ךסמה לומ תוארל ולכות .המ ןמזל םכינפל התוא חותפל ךכו רבכע תציחלב תונומתהמ תחא לע ץוחלל .םירזגל סוטי אוה ןכמ רחאל .קחשמה שרגמל םתוא ריבעתו הז רחא הזב הלאה םיטנמלאה תא חקית וישכע .דחי םתוא רבחל ךרטצת ןאכ .תודוקנ ורובע ולבקתו סובוטואה תנומת תא ורזחשת ,ךכ