משחק לזאפ תויאבצ תויאשמ באינטרנט

                                  Army Trucks Jigsaw קחשמ

לזאפ תויאבצ תויאשמ (Army Trucks Jigsaw):

.תויאבצ תויאשמ לש םינוש םימגדל םישדקומה ,תויאבצ תויאשמ לש םילזאפ .תונומת תרדסב םכלומ םתוא וארת םתא .ךינפל התוא חותפלו רבכע תציחלב תונומתהמ תחא רוחבל ךילע היהי .םיבר םינטק םיסיסרל רזפתי אוה ןכמ רחאל .רבחתהל ידכ קחשמה שרגמל םתוא ריבעהלו הז רחא הזב הלאה םיטנמלאה תא .תיאשמה תנומת תא רזחשמ התא וז ךרדב