משחק םיעגושמ הימ שמש יפקשמ באינטרנט

                                  Mia Crazy Sunglasses קחשמ

םיעגושמ הימ שמש יפקשמ (Mia Crazy Sunglasses):

.היפקשמ תא םש ףוסאל תדחוימ האפרמל הכלה איהו תולודג הייאר תויעב ש .הז תא השעיש הלש אפורה היהת יזיירק הימ שמש יפקשמ קחשמב התא .הדליה תייאר תא ןחבאל ידכ דחוימ יאופר ילכב שמתשהל ךרטצת ,תישאר .תמיוסמ האצות ולבקת ןכמ רחאל .תומיוסמ תושדע םכותל סינכהלו םייפקשמל תרגסמ םירהל ךרטצת וישכע .ךתדובע תאצות תא ךירעהל לכות ,םייסתש רחאל