משחק יתימא ינוריע ןמאמ לש סובוטוא רוטלומיס באינטרנט

                                  Real City Coach Bus Simulator קחשמ

יתימא ינוריע ןמאמ לש סובוטוא רוטלומיס (Real City Coach Bus Simulator):

.סובוטואכ הז גוסמ הרובחתב םישמתשמ םיבר םישנא ,הנידמב וא ריעב עונ .םהמ דחא תא להנלו תוסנל ךל עיצהל םיצור ונא ,תיתימאה ריעה לש םיסו .וב גהונ ךמצע תא אצמת ,סובוטוא לש םגדב תרחבש רחאל .הכותל םיעסונה תא סינכהל ידכ הריצע דע עוסנל ךרטצת .םיוסמ ביתנ ךרואל ךרדב ךלוהו תוריהמ הגרדהב הלעמ התא זאו .הנואתל סנכיהלמ ענמיהלו םינוש םיבכר ףוקעל םכילע היהי .םולשת לבקת לולסמה לש םויסה תדוקנל העגהב