משחק ירשפא יתלב ינוריע תוינוכמ לולעפ באינטרנט

                                  Impossible City Car Stunt קחשמ

ירשפא יתלב ינוריע תוינוכמ לולעפ (Impossible City Car Stunt):

.Impunt City Car Stunt תוארקנש תויורחתב קלח םיחקול םתא םלועה יבח .םיקחשמה ךסומב רקבל ךרטצת קחשמה תליחתב .םכלש תינוכמב םתרחב ןהמ תוינוכמ לש םינוש םימגד תוארל ולכות ןאכ .תורחתל דחוימב הנבנש םינומיא שרגמב םכמצע תא ואצמת ןכמ רחאל .הריהמ תוריהמ ידכ ךות המידק רהמת ,זגה תשווד לע ץחלתש רחאל ,תואה .ךרדב םינוש םיהבגב יקס תוציפק ויהי .תודוקנ יפל וכרעויש םימיוסמ םיקירט עצבתו בכרב םהילע אירממ התא