משחק ינוציק ירשפא יתלב םיינפוא ילולעפ רגתא באינטרנט

                                  Extreme Impossible Bike Track Stunt Challenge קחשמ

ינוציק ירשפא יתלב םיינפוא ילולעפ רגתא (Extreme Impossible Bike Track Stunt Challenge):

.הנתשמ ישוק ילעב םיקירט עצבל וכרטצי םיפתתשמה ןהב עונפוא יצורימ ת .קוניזה וק לע ךמצע תא אצמת עונפוא תריחב .הרטמל היונב ךרדב תכלל רהממ התאש העשב .תוריהמב ובבותסתש םילושכמב ולקתי םכרדב .םיוסמ קירט עצבמו וכלהמב ץפוקו אירממ התא םיוסמ הבוגב הציפקב הכמ .תודוקנ לש םיוסמ רפסמב הכזי אוה