משחק יתימא רוטקרט תרירג תבכר רוטלומיס באינטרנט

                                  Real Chain Tractor Towing Train Simulator קחשמ

יתימא רוטקרט תרירג תבכר רוטלומיס (Real Chain Tractor Towing Train Simulator):

.םינוש רוטקרט ימגדב םישמתשמ םיירפכ םירוזאב םינוש םינונגנמו תורוח .וזה הדובעה תא עצבל םכתא ןימזהל םיצור ונא ,יתימא תרשרש רוטקרטל ת .וילא םיוסמ ןעטמ םירמ התא ,תועצומה תויורשפאה ןיבמ רוטקרט תריחב .שיבכה ךרואל תמיוסמ תוריהמב בוכרל ולכות ןכמ רחאל .ידמל השק חטש םע חטש ךרד רובעי הז .שיבכב בטיה וננובתה ,ןכל .הנואתל סנכיהל רוטקרטהמ עונמל ידכ טאהל וכרטצת םימיוסמ תומוקמב