משחק ינלטק רואזוניד הרויה באינטרנט

                                  Deadly Dinosaur Hunter Shooter קחשמ

ינלטק רואזוניד הרויה (Deadly Dinosaur Hunter Shooter):

.םירואזוניד דוצל לכונו ונמלוע לש קוחרה רבעל ךלנ ינאו התא ,ינלטקה .םיפלצ ףקיה םע דחוימ הבור ךדיב היהי .רוזאה תא רוקחל ליחתהלו הדמע טוקנל םכילע היהי .שיבכה תואסכב ותוא וספתו הארמה תא וילא ונוויכ ,רואזונידב ןיחבתש .יריב הרי ,ןכומ היהתשכ .ותוא גרהתו ,רואזונידב עגפי רודכה קיודמ ךלש הארמה םא .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ולבקת הז ליבשב