משחק לזאפ תוער תוחור באינטרנט

                                  Evil Spirits Jigsaw קחשמ

לזאפ תוער תוחור (Evil Spirits Jigsaw):

.Evil Spirits Jigsaw שדחה לזאפה קחשמ תא םיגיצמ ונא ונלש רתויב םי .תונוש תוער תוחורל תושדקומה תודיח ףוסאל ךירצ התא וב .תונומת תרדסב ךסמה לע ךינפל םתוא הארת התא .םכינפל ותוא חותפלו םהמ דחא לע ץוחלל םכילע היהי .ףפועתת הנומתה ןכמ רחאל .הרובע תודוקנ לבקלו תירוקמה הנומתה תא רזחשל ךרטצת דחי םתוא רבחמו