משחק יבמוז רטנאה רוביג באינטרנט

                                  Zombie Hunter Hero קחשמ

יבמוז רטנאה רוביג (Zombie Hunter Hero):

.םיבמוזל ךופהל ולחה ףיגנהמ ותמש םישנאו הפיגמ הלחה תחא הנטק הרייע .ריעה יבחרב תונוש תומישמ עצבל ךרטציש לייח היהת רטנאה רטנאה רוביג .םיבמוז תרידח ינפמ םילוחה תיב ןיינב לע ןגהל םכילע היהי ,אמגודל .םילוחה תיב יאתו תונורדסמב טטושל ליחתת תועורז ספות .הסובתל שאב חתפו ךלש קשנה הארמ תא וילא ןווכמ ,יבמוזב ןיחבמ התאש .תודוקנ לבקת םייחה םיתמה תא דימשהל