משחק רוביג תבוב לש תוינק תושובלת באינטרנט

                                  Hero Doll Shopping Costumes קחשמ

רוביג תבוב לש תוינק תושובלת (Hero Doll Shopping Costumes):

.הלש םידגבה ןורא תא ןכדעל הטילחה היריעב ילוד תמסרופמה תיתנפואה .לודג תוינק זכרמב תוינקל תאצל ךרטצת איה ךכ םשל .הלש הרבחה לע רומשל ךרטצת רוביג תבוב תוינק תושובלת קחשמב התא .םיוסמ ףסכ םוכס חיוורהל הדליל ורזעת הלחתהב לבא .דיינ בשחמ ךסמ לע תבשוי ךלומ התוא הארת התא .ונממ ופועי ףסכ תורטש .ףוסאל ךכו רבכעה תרזעב םהילע ץוחלל םכילע היהי .תונוש םיילענו םידגב לש תושיכר םש עצבתו תויונחל ינפת ,ךל םיאתמ ם