משחק ימלועה לזאפב םילייטמ םינרק דח באינטרנט

                                  Unicorns Travel The World Puzzle קחשמ

ימלועה לזאפב םילייטמ םינרק דח (Unicorns Travel The World Puzzle):

.Unicorns Travel The World Puzzle קחשל ותא ךתוא ןימזמו םלועל ביב .םלועב תונידמ הרשע םייתשב ורקבי רוביגהו התא ,םילזאפ ףוסיא .זירפ ,הבקסומ .ונלש רוביגל תוכחמ תורחא םלוע תוריבו יבאד ובא ,קרוי וינ ,טשפדוב .תוכיתחמ התוא ףוסאל ךילע ,אלמ לדוגב הנומתה תא תוארל ידכ ךא ,םימס .תויורשפאהו ןוצרה יפל תרחבנ ישוקה תמר