משחק הכיסנה רדחל טושיק באינטרנט

                                  Princess Cutesy Room Decoration קחשמ

הכיסנה רדחל טושיק (Princess Cutesy Room Decoration):

.ידמ תובורק םיתעל ונתשה אל םינפה זאמו ,הב ונתשה הכולמה תחפשמ תור .הלש תיצחמב תוחפל חונו ינרדומ בוציע הצור הכיסנה .הלש הנישה רדח בוציע םע אובל הל רשפיא אוהו ,רתכה היבאל םוטמיטלוא .רדחב Cutesy תכיסנ קחשמה רוטיעב ךילא הנופ הרוביגה .ףוציר ,םיטפט ,םיחיטש ,םיטיהר התנק איה .םיטנמלאה לכ תריחבב טלחומ הלועפ שפוח ךל תנתינו .ןנגוסמו ינרדומ ,םיענ תויהל ךירצ רדחה - דחא יאנת