משחק חמש ץיק לזאפ באינטרנט

                                  Happy Summer Jigsaw Puzzle קחשמ

חמש ץיק לזאפ (Happy Summer Jigsaw Puzzle):

.םינוש תומוקמב חונל םיכלוה ונלוכ ,ץיקה לש ותסינכ םע .הז ןמזל תודעוימה תודיח רדסל ולכות וב חמש ץיק לזאפ לזאפ קחשמ םכת .רבכע תציחלב ןהמ תחא לע ץוחלל ךרטצתו ךסמה לע עיפות תונומת תרדס .תוכיתחל ררופתי אוה זאו .הרובע תודוקנ לבקלו תירוקמה הנומתה תא רזחשל ידכ דחי רבחתהל ,םשו