משחק Mayhem קנט באינטרנט

                                  Tank Mayhem קחשמ

Mayhem קנט (Tank Mayhem):

.םחיימ קנטב ךשמנ ברקה ןכלו ,םהלש ךוסכסה תא ורתפ אל םילוחכו םימוד .יתימא בירי דגנ וא טוב דגנ דבל :קחשמ בצמ רחב .ךלש ביריל ברקתהל ,ךלש קנטה לע טולשל .איהש ךרד לכב התוא דימשהל איה ךלש המישמה .ולש תא השעי דנואבירהו ,תורילו םוקל טושפ ,ךביריל ברקתהל ךירצ ךני .םיישומישו םימיענ םיסונוב ינימ לכ לש הרובח ףוסאל ולכות ,ךרדב .תובותכ םע םיבוהצ תועבטמ ומכ םיארנ םה .ותוא דימשיו ביואה תא אצמיש ,ט"למה אוה רתויב םיענה לבא ,קשנ ילכ