משחק האופקה הכיסנה תביסמ באינטרנט

                                  Princess Salon Frozen Party קחשמ

האופקה הכיסנה תביסמ (Princess Salon Frozen Party):

.תיתוכלמה הריטב הלילה םייקתי ראופמ ףשנ .המצע תא רדסל ידכב וינפלש יפוי ןוכמב רקבל הטילחה הנא הכיסנה .הז םע הל רוזעת הביסמ אופק ןולס הכיסנה קחשמב התא .הדליה לע לכתסהל הז תושעל ךרטצתש ןושארה רבדה .הדליה לש הינפ לע רועה תא תוקנל םכילע תישאר ,ךכ םשל .רועל דחוימ םרק ףשפש זאו .תקורסת תושעלו הינפ לע רפאתהל לוכי התא וישכע .םינוש םיגוסמ םיטישכתו םיילענ ,הידגב תא ףוסאל ולכות ןכמ רחאל