משחק םסק ףושני לש העיבצ באינטרנט

                                  Magic Owl Coloring קחשמ

םסק ףושני לש העיבצ (Magic Owl Coloring):

.תויטסימ הלאכ וליפאו ןיטולחל תוגירח תומיגד אוצמל ולכות םירופיצה .םיפושני םיללוכ הלא .תויקנע םייניע םע םייליל םיפרוט הלא .ןודא עבוכב םיגצומ םה תובורק םיתעלו המכוחה לש המאתהל םיבשחנ םה .ךינפל ועיפוי םיקיר הנומשו םיפושניל שדקומ ונלש העיבצה רפס .עובצל ךירצ קר התאש םיעובצ םיפושני ןניה הלא .הטמל עיפוי שמתשהל לכות םהבש תונורפע טסו הנומת רחב .םסק ףושני תעיבצב רדוסמ ךלש רויצהש ךכ םינוש טומ יריפנס םע יכנא ם