משחק ןרק דח לש תדלוה םוי תעתפה באינטרנט

                                  Unicorns Birthday Surprise קחשמ

ןרק דח לש תדלוה םוי תעתפה (Unicorns Birthday Surprise):

.ןרק דח ומכ םירוצי םייח ןרק דח לש תדלוהה םוי תעתפה לש המוסקה ץרא .וללה םירוציהמ גוז שוגפנ םויה .העתפה ורובע ןיכמ ולש המשנה רבחו תדלוה םוי םויה שי ןרק דחה דליל .המצע תא רדסל הליחת תינרק-דחה הדליה לע ,רקובב הררועתהש רחאל .התעפוה יבגל תמיוסמ םילהנ תכרעמ תלהנמו םיתורישל תכלוה הליחת איה .הלש םיטישכתהו תשובלתה תא ףוסאל ולכות וב רדחב התיא םכמצע תא אוצמ