משחק יקווא רה באינטרנט

                                  Mount Ookie קחשמ

יקווא רה (Mount Ookie):

.םהלש תואלתהו תורצה םע םיעיגמו וילע םיכמוס םישנא ,רפכב ירקיעה או .תוצע ןתונ ,ריוואה גזמ תא ןקתמ ,אפרמ ןאמשה .לשכיהל ולחה ויתולוכי ,הנורחאל ךא .תרזוע אל הברקה וליפאו םילפונ םימוסק תוחוכ .לודגה םטוטל םירהה יקואל תכלל ןמזה עיגהש הארנכ .בוש רפכב וטולשי הוולשהו הוולשהו דובאה חוכה תא ריזחי אוה .ןכוסמ םג אלא ,תיזיפ השק קר אל אוה רהל ליבשה ,טושפ ךכ לכ לכה אל .םייקפוא םיפדמ לע םייח םילבינק לש קנע תוערצ .םכרדב אצמנש ימ לכ תא החמשב םילכוא םה .םטוטל עיגהלו ארונ לרוגמ ענמיהל רוביגל רוזע