משחק העיבצ תרבוח באינטרנט

                                  Coloring Book קחשמ

העיבצ תרבוח (Coloring Book):

.העיבצ רפס דואמ ןיינעמ םוסק העיבצ רפס םכרובע ונכה .יפיצפס אשונל םירושק םניאש םימושיר ןווגמ ונבצה ויפדבש ךכב ןפוד א .םמעטל הנומת ואצמי םלוכ .תיבב וליפאו םיבצ ,םיגד ,םירופיצ ,םינבל תובכרו תוינוכמ ,תודליל ם .ןבלה הדשה תא אלמי טוטרשהו הצור התאש המ רחב .רתויב בחרל רתויב ןטקהמ טומה לדוג - לאמשמו ,ןימי דצמ עיפות דבלה .יעשמל ךלש הנומתה תא ךופהל לכותש ידכ קחמ םג שי