משחק תוינקל תרזוע הסיל באינטרנט

                                  Lisa Helps Shopping קחשמ

תוינקל תרזוע הסיל (Lisa Helps Shopping):

.הביבחו תעמשוממ הדלי איה הסיל .רתוי דוע יטנוולר הז ,יללכה ףיגנה יוליג ךלהמבו ,הינכשל הרזע דימת .הל רוזעל הצור הזילו םמצעב תונחל תכלל הלוכי הניאש הדליה דיל תורג .תוינקל תרזוע הסילש קחשמב הדליל רוזענ ואוב .תלוכמ תונחל תכללו ןג תטימ לע רזג טקל ,ןחלושהמ חופת תחקל :תומיוס .רעשל הכחמ קנע ארונו קנע סוריו ,בל ומיש .הרוביגה תא קיבדהל הסני אוה .גוסיי קוריה םוהיזה ,תובורק םיתעלו תונדקשב הידי תא ףוטשת איה םא