משחק הכיסנה דנולב לש תווצה ךפהמ באינטרנט

                                  Blonde Princess Cabin Crew Makeover קחשמ

הכיסנה דנולב לש תווצה ךפהמ (Blonde Princess Cabin Crew Makeover):

.תינדפק דואמ הז דיקפתל הריחבה ךא ,תלייד תויהל רבכמ הז המלח תיניד .םינוש תויהל םילוכי םיעסונש ןוויכמ ,םדא לכ םע תפתושמ הפש אוצמל ם .םיעסונה אתב רדסה לע תרמוש אלא ,להבית לא םוריח הרקמבו ביצי יפוא .הזה דיקפתה תא הלביקו ספתנ יתלבו תעדה לע תולעהל רשפאש םינחבמה לכ .תמלשומ תואריהל הצור הדליהו הלש הנושארה הסיטה וז םויה .תלייד לש תשופחת םירהלו תקורסתל ,רפאתהל הל ורזע