משחק ייד ןייטנלו רולייט קוניתה באינטרנט

                                  Baby Taylor Valentines Day קחשמ

ייד ןייטנלו רולייט קוניתה (Baby Taylor Valentines Day):

.גחב םתוא ךרבלו העתפה הירוהל ןגראל טילחה הבהאה םויב רולייט קונית .הז םע הל רוזעת ייד ןייטנלו רולייט קוניתה לצא התא .תושיכר עצבל ידכ תונחל התיא תכלל ךרטצת .םיטירפ תמישרו תויונח יפדמ תוארל ולכות תיתחתב .לסל םישורדה םיטקייבואה תא זיזהל ידכ רבכעה לע ץוחלל םכילע היהי .רדחה תא טשקל לכותו התיבה רוזחת הדליה זאו .המיעט ברע תחורא םש ןיכתו חבטמל התיא ךלת ןכמ רחאל .ןחלוש םהל ועבקת ורזחי םירוהה רשאכ