משחק רגרוב באינטרנט

                                  Burger קחשמ

רגרוב (Burger):

.רקובה תחוראל םימיעט םירגרובמה התבל הניכמ לזייה לש קוניתה לש המא .הז םע הל רוזעת רגרובב םויה .חבטמל ךלת אמא רקובב תררועתמ .םינוש םירצומ םירצוי וילעש ןחלוש היהי ךלומ זאו .תוריהזב םתוא ןוחבל םכילע היהי .רגרובמה גצות הדצבש הנומת עיפות .וללה םירצומהמ רגרובמה תנכהל ףצרהו ןוכתמה רחא בוקעל ךרטצת וישכע .רקובה תחוראל זול קוניתל ותוא שיגהל ולכות ןכמ רחאל