משחק גג לאיור באינטרנט

                                  Rooftop Royale קחשמ

גג לאיור (Rooftop Royale):

.Rooftop Royale םשה תחת םיחצור ןיב תויורחתב קלח םיחקול םתא םירחא .ריעה תוגג לע אציי רינרוטה .תומד רוחבל לכוי קחשמה תליחתב ןקחש לכ .תוגגה דחא לע םיוסמ םוקמב םכמצע תא אוצמל ולכות ,ןכמ רחאל .םדקתהל ליחתהל ךרטצת .ביואה תא שפחלו יאשחב עונל הסנ .שא ירודכו ביואה רבעל ךלש קשנה הארמ תא ןוויכ ,ותוא אצמתש עגרב .הגירהל תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ולבקתו ותוא וסרהי םה ,ביואב ועגפי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות