משחק .היווירט io באינטרנט

                                  Trivia.io קחשמ

.היווירט io (Trivia.io):

.המיהדמה היווירטה תורחתב קלח םיחקול םתא םלועה יבחרמ םירחא םינקחש io. .םכלש םירושיכה תאו בלה תמושת תא ןיגפהל וכרטצת וב תוכזל ידכ .םינטקה םירבגה םיאצמנ וילע קחשמה שרגמ תא תוארל ולכות ךסמה לע םכי .חתפמה לש םיוסמ עבצ םקומי ןותחתה קלחב .םתרחבש חתפמל דחא םדא ריבעהל ולכות הדשה לע הציחלב .הווש ןפואב םיצפומ םהש אדוול םכילע היהי .יברמה תודוקנה רפסמ תא לבקל ולכות וז ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות