משחק הינאמ האלול באינטרנט

                                  Loop Mania קחשמ

הינאמ האלול (Loop Mania):

.הינאמ פול דוק םשב ,תנכוסמ הלועפ םכתרזעב רוצעל דמוע ןבלה רודכה .ךרע ירקי דואמ םיינועבצ םירודכ גישהל לוכי התא וב דחא םוקמ אצמ או .םתוא םיפסוא המכ הנשמ אל ,האנק תררועמ תועיבק םע םש םיעיפומו לודג .ךלש ךרדב ףרט ףוסאל תוריהמב ,לגעמה לש תימינפה תכרעמה ךרואל עונל .רוביגה תא עונמל וסני םינוש םיעבצו םילדגב םירודכ לבא ,רדסב היהי .ונלש רודכה תא ליפהל וסניו לגעמל וסנכיי ,םינוש םידדצמ ועיפוי םה .םתיא השיגפמ ענמיהל איה ךלש המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות