משחק םירטוש וכה באינטרנט

                                  Beat Cops קחשמ

םירטוש וכה (Beat Cops):

.הרשע עשתה האמהמ ונילא עיגה םירטוש טיב יוטיבה .ןודנול לש הכרדמה לע םהילגר תא וקפד ,תובוחרב ולרטפש םירטוש ויה ם .ןבאה תובוחרב םהידעצ ישערמ ,םירטושה תא וכה :םשה עיגה ןאכמ .ריעה תובוחרב רדסה לע םירמוש םהיתובא ומכש םיינרדומה םירטושהו ונל .םינגילוח רצעמב תובורק םיתעל םהל ורזע ויבשותש ,םרוזא תא בטיה םיר .עוגרו טקש רוזאה ,הרטשמהו םיחרזאה לש תפתושמה םתדובע תוכזב .תויעב עונמל םירוביגל רוזעל םכילעו ןנכותמ דושח והשמ ,ללכה ןמ אצו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות