משחק םינכוסמ םילגעמ באינטרנט

                                  Dangerous Circles קחשמ

םינכוסמ םילגעמ (Dangerous Circles):

.תוועלו ינבצע תויהל ךל םורגי םינכוסמ םילגעמ דואמ השק קחשמ .תוומה לגעמב דורשל רודכל רוזעלו תוילמיסקמ תודוקנ רובצל איה ותועמ .רבכע תציחל םע רובעל ,תוימינפ לע ןהו תינוציחה תכרעמה לע ןה עונל .רוביגה לש ךרדב ועיפוי םינרקוד לש םידח םיצוקש ןוויכמ תיחרכה הפלח .ררופתת תומדהו תחא העיגנ קר .הדמע תונשל חילצהלו םינכוסמ םילושכמ תושחרתהל ביגהל ידכ תניוצמ הב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות