משחק Coronavirus סוריו קחשמ באינטרנט

                                  The Coronavirus Game קחשמ

Coronavirus סוריו קחשמ (The Coronavirus Game):

.םלועה לכ תא הפחס ינלטקו ןכוסמ בונורוק ףיגנ לש המלש הפיגמ ,הנורח .הזב םחלית התא ,Coronavirus סוריו קחשמב ,םויה .הז ףיגנב עוגנה םזינגרוא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .ותוא םיאשונה םכלומ םיקדייח םיעיפומ דציכ תוארל ולכות .תמקוממ היהת הפורתה וב קרזמ דומעי םכתושרל .רבכעה תרזעב תירשפאה תוריהמב וילע ץחלו קדייחה תא רוחבל םכילע היה .ףיגנה תא וגרהת ,םיוסמ ךרעל עיגת םינדגונה תומכשכו קדייחל הפורתה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות