משחק בנג דגנ הרטשמ תדיינ באינטרנט

                                  Police Car vs Thief קחשמ

בנג דגנ הרטשמ תדיינ (Police Car vs Thief):

.שעמ רסוחב ללשה םע בוזעלו םתינכות תא שממל םיחילצמ םידדושה לכ אל .לזמב אל אוה םג בנגה תמועל הרטשמה תינוכמב ונלש רוביגה .רבע לכמ וילע הפפח הרטשמהש ןוויכמ ,קנבה תא תוקנל קיפסה אל וליפא .ףדרמב תוכישממ תודיינ ךא ,בוזעל חילצה אוה אלפ חרואב .ויבקע לע תכרוד המלש םירטוש תזורחמ רבכו לדג םרפסמ ,ןכ לע רתי .תופידרמ החירב ידי לע רתוי ישפוח ראשיהל ןכסמה םדאל רוזע .ינמז ןפואב תדרל םהל םורגי תוחפל הז ,הזב הז שגנתהל םירטושל םורגת .םיקתפ תוליבח ףוסא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות