משחק בהזה לגרודכ הרויה ןלגרודכ באינטרנט

                                  Bubble Shooter Golden Football קחשמ

בהזה לגרודכ הרויה ןלגרודכ (Bubble Shooter Golden Football):

.הרויה בהזה לגרודכ לש םיקחשמה שרגמב ופסאתי םירודכ ינימ לכ טעמכ .ןפוד יאצוי בהז ירודכ םג ומכ ,סינט ,ףערודכ ,לסרודכ ,לגרודכ וזכרת .הטמלמ הצצפהב םהב תוריל איה ךלש המישמה .םתליפנ תא ררועי הז ,רתוי וא םיהז טרופס דויצ השולש ךומסב שי םא .וכותב רומשל הסנ ,המרב םיוסמ ןמז חקול הזו ןיטולחל הדשה תא תונפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות