משחק הינאמ הירטליפ :הנורימ לש הקתפרהה באינטרנט

                                  Miruna's Adventure: Filter Mania קחשמ

הינאמ הירטליפ :הנורימ לש הקתפרהה (Miruna's Adventure: Filter Mania):

.םוט הלש דמחמה לותח תאו הנורימ הדליה תא ושגפת ,הינאמ רטליפ :הנור .תואצמנ היתורבח םהבש םינושו םיבר תומוקמב רקבל ךרטצת ונלש הדליה ם .הלא םילויטל ןנוכתהל הל רוזעת .הארמל בשת הדליה ,רקובב תררועתמ .הרעישב ובוציע ידי לע הרעש תא רדסלו הרוע תא תוקנל םכילע היהי .םידגב רוחבלו הלש ןוראה תא חותפל ךרטצת ןכמ רחאל .םינוש םיטישכתו םיילענ ףוסאל ךרטצת ויתחת

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות