משחק סוריו יטנא באינטרנט

                                  Anti Virus קחשמ

סוריו יטנא (Anti Virus):

.ןכוסמ ףיגנל ופשחנ םיבר םישנא תחא הנידמב .ףיגנה תא דימשהל תולוכיש תודחוימ תורוטאינימ תוניפס ורצי םינעדמ , .םהמ דחאב טולשת סוריו יטנא קחשמב התא .ךסמה לע ךינפל ךלש הניפסה תא הארת התא .תוריהמ ידכ ךות המידק סוטי אוה .םירפסמ םע םיקדייח ועיפוי ולומ .םדימשהל ידכ תושעל ךירצש קדייחב םיטיהלה רפסמ תא םינייצמ הלא םירפ .גורהל ירית םכלש סוטמב םכח ןורמתב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות