משחק קנאד קחשמ באינטרנט

                                  Dunk Game קחשמ

קנאד קחשמ (Dunk Game):

.לסרודכ טרופסב קלח םיחקול ךלש תומדהו התא שדחה קנאדה קחשמב .דחא לע דחא קחשמ לש הרוצב םייקתי קחשמה טמרופ .ולומ היהי ביריו ,שרגמה לש וקלחב דומעי ךלש רוביגה .קחשמל סנכיי רודכה תואה םע .ביואה ינפל וילע טלתשהל תוסנל ךרטצת .ךלש הפקתהב ליחתת ןכמ רחאל .קורזל ידכ הריזל ברקתהלו ךלש ביריה תא חצנל הסנ .תודוקנ ךל איבי הריזב עגופש רודכה .חצני הברה יכה םתוא עלקש ימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות