משחק דובא דדונ באינטרנט

                                  Lost Wanderer קחשמ

דובא דדונ (Lost Wanderer):

.ןפוד אצוי ביבחת שי ורדנאו ילימאל :היתורבח םע הנוד .רואה לא םכרד תא אוצמל םהל םירזועו םיאפר תוחור םישפחמ םה .הזה םלועב תוהתשמ ןהש ןוויכמ בורל תולבלובמ תודובא תושפנ .רשק ןיא םא םתוא לואשל דציכו ,םייחה לש םתרזע תא שרוד הז תובורק ם .םהל רוזעל הל תרזועו םתיא רשקתל הלוכי איהו תוחור תוארל תלוכי שי .ימוקמה תורבקה תיבל וכלי םירוביגה ,דובאה דדונב .םייארקא םיבשו םירבוע הדיחפמו םירבקה ןיב תטטושמו םינורחאה םימיב .ותיא רבדלו חורה תא אוצמל הדליל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות