משחק םיעסונה סובוטוא רוטלומיס באינטרנט

                                  Passenger Bus Dimulator City קחשמ

םיעסונה סובוטוא רוטלומיס (Passenger Bus Dimulator City):

.םימיוסמ םיווקב םיעסונ תעסהב קסועה תוריש םייק ריע לכב .םיסובוטואב םירצוימ םה .םהמ דחאב טולשל ולכות Passenger Bus Simulator City קחשמב םויה .סובוטוא םש ורחבתו ךסומב ורקבת קחשמה תליחתב .תמיוסמ ךרדב םכלש העונתב וליחתתו ריעה תובוחרב ואצת ,הגהה ירוחאמ .םיעסונ תיחנהל ידכ םשו סובוטואה תנחתל ברקתהל ידכ תינוריעה הרובחת .ךכ לע םולשת לבקלו ךלש לולסמה ךרואל םתוא ריבעהל ךילע היהי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות