משחק הזנפמיש לזאפ באינטרנט

                                  Chimpanzee Jigsaw קחשמ

הזנפמיש לזאפ (Chimpanzee Jigsaw):

.לזאפ הזנפמיש שגרמ לזאפ קחשמ םיגיצמ ונא ,ונלש רתאב רתויב םיריעצה .םיזנפמיש ומכ םייח ילעבל םישדקומה םילזאפ ופסאת וב .וללה םייחה ילעב וגצוי ןהילעש תונומת ויהי ךסמה לע םכינפל .רבכע תציחלב םהמ דחא לע ץוחלל לוכי התא .תוינש המכ ינפל ותוא חתופ התא זא .תוכיתחל ףועי הז ךיא הארת ןכמ רחאל .דחי םתוא רבחלו הדשל הלא םיטנמלא ריבעהל ךרטצת תעכ .תירוקמה הנומתה תא הגרדהב ףסוא התא ,ךכיפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות