משחק 2 תצלפמ לולסמ באינטרנט

                                  Monster Track 2 קחשמ

2 תצלפמ לולסמ (Monster Track 2):

.בוחר יצורמ ןיב תורחתהל וכישמת ,Monster Track 2 קחשמה לש ינשה קל .חצנל וכרטצת וב ןמזל םידיחי םיצורימ ומייקתי םויה .קוניזה וק לע תאצמנש הנוכמ תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םירישכמה חולו םיכוליהה תידי ,זגה תושווד ויהי ךסמה תיתחתב .תוריהמב תולעל המידק רהמל תינוכמל םרוג התא קלדה לע הציחלב .ןמז תוריהמ ליעפת םירישכמה תייחנהב .רתויב רצקה ןמזב םויסה וק תא תוצחל םכילע היהי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות